اصلی
جستجو
معاونت توسعه مدیریت ومنابع

نام: دکتر علیرضا

نام خانوادگی : خسرو پناه

سمت : معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشکده علوم پزشکی دزفول

شماره تماس:6268202-6268201