معاونت توسعه مدیریت ومنابع

نام: دکتر عبدالناصر

نام خانوادگی : میرشکاک

سمت : معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی دزفول

شماره تماس:42422075-061