مسئول دفتر

نام : علیرضا

نام خانوادگی : شانه ساز

سمت: مسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع

شماره تماس:42422075-061