معاونت توسعه مدیریت ومنابع

شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی دزفول


1-تعیین سیاست ها و خط مشی های دانشگاه در زمینه مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی ، مالی ، فیزیکی واطلاعاتی

2- تامین نیاز های نیروی انسانی ، مالی فیزیکی واطلاعاتی دانشگاه

3- نظارت بر حسن اجرای قوانین ومقررات اداری ، مالی واستخدامی کلیه واحد های تابعه دانشگاه

4- تعیین و ابلاغ ضوابط و دستورالعمل های لازم در زمینه امور پرسنلی ، اداری ، مالی ، امور عمومی ، نگهداری حساب ها ، انجام هزینه ها ، حفظ اموال و نظارت بر اجرای آنها

5- نظارت بر عملکرد اعتبارات اعم از جاری و عمرانی واختصاصی

6-نظارت بر تنظیم امور محاسباتی و رسیدگی به صورت حسابها ، اسناد و گزارش های مالی

7-ایجاد هماهنگی بین واحد های اداری و مالی حوزه ستادی دانشگاه

8-مطالعه ، بررسی و پیشنهاد طرح های اصلاحی در مورد توسعه سازمان مدیریت در محورهای نظام مدیریت ، ساختار وتشکیلات ، سیستم ها و روش ها ، طبقه بندی مشاغل و آموزش علوم وفنون اداری - مدیریتی

9-تنظیم سیاست ها و خط مشی های تدوین بودجه بر اساس سیاست ها و برنامه های مصوب وزارتخانه و دانشگاه

10 تنظیم و پیشنهاد بودجه برای واحد های تابعه دانشگاه

11-تهییه وارائه مناسب ترین طرح های معماری و عمرانی واحد های آموزشی ، بهداشتی و درمانی منطبق با اصول علمی وامکانات وشرایط جغرافیایی وفرهنگی واقلیمی

12-بررسی نیازهای ساختمانی ، تاسیساتی وتجهیزات وبررسی جهت تامین ، نگه داشت ، نوسازی و توسعه مراکز وموسسات بهداشتی، درمانی ، آموزشی وپژوهشی

13-نظارت بر تهیه ،تنظیم و اجرای طرح های عمرانی

14-اتخاذ تدابیر لازم در زمینه تامین امور رفاهی کارکنان

15-ابلاغ قوانین ومقررات ، مصوبات ، آیین نامه ها ، واساسنامه های مربوط به واحد های تابعه

16-تهییه وتنظیم طرح هاو پیشنهادات در ارتباط با حوزه معاونت