اصلی
جستجو
معاونت توسعه مدیریت ومنابع

شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی دزفول

1- تعیین سیاست ها وخط مشی های دانشکده در زمینه مدیریت وبرنامه ریزی منابع انسانی ، مالی ، فیزیکی واطلاعاتی

2- تامین نیازهای نیروی انسانی ، مالی ،فیزیکی واطلاعاتی دانشکده

3- نظارت بر حسن اجرای قوانین ومقررات اداری ، مالی واستخدامی کلیه واحد های تابعه دانشکده

4-تعیین وابلاغ ضوابط ودستورالعمل های لازم در زمینه امور پرسنلی ، اداری ، مالی ، امور عمومی ، نگهداری حسابها، انجام هزینه ها، حفظ اموال ونظارت بر اجرای آنها

5- نظارت بر عملکرد اعتبارات اعم از جاری وعمرانی واختصاصی

6- نظارت برتنظیم امور محاسباتی ورسیدگی به صورت حسابها ، اسناد وگزارش های مالی

7-ایجاد هماهنگی بین واحدهای اداری ومالی حوزه ستادی و دانشکده

8- مطالعه ، بررسی وپیشنهاد طرحهای اصلاحی در مورد توسعه سازمان ومدیریت در محورهای نظام مدیریت، ساختاروتشکیلات ، سیستمهاو روش ها ، طبقه بندی مشاغل وآموزش علوم وفنون اداری و مدیریتی

9- تنظیم سیاستهاوخط مشی های تدوین بودجه بر اساس سیاستها وبرنامه های مصوب وزارتخانه ودانشکده

10- تنظیم وپیشنهاد بودجه برای واحدهای تابعه دانشکده

11- تهییه وارائه مناسب ترین طرحهای معماری وعمرانی واحدهای آموزشی، بهداشتی ودرمانی منطبق با اصول علمی وامکانات وشرایط جغرافیایی و فرهنگی واقلیمی

12- بررسی نیازهای ساختمانی ، تاسیساتی وتجهیزات وبررسی جهت تامین نگه داشت ،نوسازی وتوسعه مراکز وموسسات بهداشتی ، درمانی ، آموزشی وپژوهشی

13- نظارت بر تهییه وتنظیم واجرای طرح های عمرانی

14- اتخاذ تدابیر لازم در زمینه تامین امور رفاهی کارکنان

15- ابلاغ قوانین ومقررات ،مصوبات ، آیین نامه ها واساسنامه های مربوط به واحد های تابعه