اصلی
جستجو
معرفی

نام : محمد رضا

نام خانوادگی : اخوان صباغ

سمت: مسئول دفتر حوزه ریاست دانشکده علوم پزشکی دزفول

شماره تماس:6268202-6268201

 

 

 

 

 

 

 

 

نام : محمد

نام خانوادگی : طحان

سمت: متصدی امور دفتری(معاونت توسعه مدیریت ومنابع)

شماره تماس:6268202-6268201